Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /kunden/144516_03046/webseiten/xmb/header.php on line 583
Your Forums - Powered by XMB
Your Forums
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom

Profile for Dick29I247
Username Dick29I247 (Send U2U)  (Add to Address Book)
Registered: 15-5-2019 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: 15-5-2019 at 06:11 PM

Other Information
Site: http://Diggo.16mb.com/story.php?title=bhm-vn-la-website-chuyen-mua-hang-ho-
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 18-5-1977
Bio: _ bhm.vn là website chuyên mua hàng h_ hàng m_.B_n có th_ mua hàng trên Ebay hay t_i Molly & Me Pecans và nhi_u trang mua s_m
tr_c tuy_n khác n_a . s_ h_u chí phí có th_
g_i là "__p" nh_t bây gi_ và th_i gian chuy_n hàng mau
chóng . B_n s_ c_m th_y hài ḷng v_i trang web c_a bhm.vn.

+ v_i trang tin t_c bloghangmy.com là
trang review và t́m hi_u các s_n ph_m _ang là xu h__ng
hi_n nay c_a c_ng __ng m_ng.
+ V_i giá d_ch v_ t_ 3.5 __n 5%.
+ Và giá ship hàng ch_ 6-7$/ 1kg
+ phí Ph_ thu th__ng chính v_i các món hàng __c bi_t t_t h_n các nhà s_n xu_t khác.

+ trang web v_i h_ th_ng báo giá t_ __ng chi ti_t và ph_n "t_ tính giá" .
Anh ch_ s_ có ___c b_ng báo giá c_a món hàng
ch_ trong vài phút. dù C_ nhà t_ v_n viên _ang b_n th́ b_n c_ng có th_ t_ tính giá
cho món hàng minh c_n t́m .
+ có h́nh th_c thanh __n gi_n, hoàn toàn s_
ko s_y ra r_i ro. C_ nhà có th_ thanh toàn tr_c ti_p qua ngân hàng hay t_i c_a hàng bhm.

+ __i ng_ t_ v_n t_n tâm t__ng tác th́ m_i câu h_i
c_a Các b_n v_ s_n ph_m ḿnh mu_n s_m s_ ___c kh_c ph_c trong
th_i gian nhanh nh_t có th_.
+ chuy_n hàng trên toàn qu_c , t_i m_i n_i toàn qu_c nhanh chóng và an toàn.
+ S_n sàng c_ng tác v_i Anh ch_ n_u mu_n khi_n cho
reseller cho bhm.vn

___ tin s_c, bhm.vn có r_t nhi_u n_i dung khuy_n măi và ch_ __ h_u măi r_t t_t ch_c ch_n| s_ _em __n r_t nhi_u l_i ích và thu_n l_i cho C_ nhà khi s_m hàng.
Current Mood:
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

Go To Top


Powered by XMB
Developed By  & The XMB Group © 2001-2008


[Queries: 14]
[PHP: 76.5% - SQL: 23.5%]