Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /kunden/144516_03046/webseiten/xmb/header.php on line 583
Your Forums - Powered by XMB
Your Forums
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom

Profile for Jack288127
Username Jack288127 (Send U2U)  (Add to Address Book)
Registered: 15-5-2019 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: 15-5-2019 at 06:31 PM

Other Information
Site: https://Www.Bookmarksplus.info/story.php?title=PUBLICHNYI-PROFIL-%E2%80%93-
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 11-10-1975
Bio: _ bhm.vn là trang chuyên mua hàng m_.B_n có th_
mua hàng trên Ebay hay t_i Oyster và nhi_u trang mua s_m tr_c tuy_n khác n_a .
có giá c_ có th_ g_i là "ch_t" nh_t bây gi_
và cách chuy_n hàng nhanh chóng . B_n s_ c_m th_y hài ḷng v_i trang web c_a buonhangmy.com.+ website tin t_c bloghangmy.com là website review và
t́m hi_u các món hàng _ang là xu h__ng
bây gi_ c_a c_ng __ng m_ng.
+ V_i giá d_ch v_ ch_ 3.5 __n 5%.

+ Và giá ship hàng ch_ 6-7$/ 1kg
+ phí Ph_ thu h_i quan v_i các món hàng __c thù th_p
h_n nh_ng nhà cung c_p khác.
+ website có h_ th_ng báo giá t_ __ng chi ti_t và ph_n "t_ tính giá" .
C_ nhà s_ nh_n ___c ___c b_ng báo giá c_a s_n ph_m ch_ trong vài phút.
dù Các b_n t_ v_n _ang b_n th́ b_n c_ng có th_ t_ tính giá
cho món hàng minh c_n s_m .
+ có h́nh th_c thanh __n gi_n, hoàn toàn s_
không s_y ra r_i ro. C_ nhà có th_ thanh toàn tr_c ti_p qua bank hay
t_i shop bhm.
+ Các b_n t_ v_n t_n t́nh h_ tr_ th́ m_i th_c m_c c_a Các b_n v_ món hàng ḿnh mu_n mua s_ ___c kh_c ph_c trong th_i gian ng_n nh_t có th_.

+ g_i hàng trên kh_p c_ n__c , t_i m_i ch_ toàn qu_c nhanh chóng và an toàn.
+ S_n sàng h_p tác v_i Anh ch_ n_u mu_n khi_n cho reseller
cho bhm.vn

___ __c bi_t, bhm.vn v_i r_t nhi_u n_i dung khuy_n m_i và ch_
__ h_u măi r_t kh_ quan ch_c ch_n| s_ _em l_i r_t nhi_u ti_t ki_m và d_ dàng
cho Các b_n lúc s_m hàng.
Current Mood:
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

Go To Top


Powered by XMB
Developed By  & The XMB Group © 2001-2008


[Queries: 14]
[PHP: 73.5% - SQL: 26.5%]