Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /kunden/144516_03046/webseiten/xmb/header.php on line 583
Your Forums - Powered by XMB
Your Forums
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom

Profile for SharonTheo
Username SharonTheo (Send U2U)  (Add to Address Book)
Registered: 12-10-2018 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: 17-10-2018 at 07:41 AM

Other Information
Site: http://www.studio1heartbeat.com/
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 13-1-1976
Bio: Xin chào, Tôi b_ b_nh tr_ cách _ây 7 n_m,
khi _i c_u búi tr_ sa ra ngoài dùng tay __y m_i lên, có ng_a rát
h_u môn. Ch_ nh_ng lúc tôi _n cay, phân táo th́ m_i ch_y máu.
Tôi nghe nói rau di_p cá có th_ ch_a b_nh tr_.
Xin h__ng d_n cho tôi cách ch_a hi_u qu_ t_t, không nh_t thi_t ph_u
thu_t? Xin c_m _n! Thu Minh M. (Hà N_i)


Chào b_n!

B_nh tr_ là hi_n tr_ng nh_ng t_nh m_ch tr_c tràng h_u môn c_ng giăn quá m_c, & giăn

h_ th_ng dây ch_ng treo niêm m_c _ng h_u
môn gây nên nên. Táo bón lâu ngày, tiêu ch_y, t_ng áp t_nh m_ch c_a, suy
tim, thai k_, b__u vùng ch_u_ là nh_ng _i_u
ki_n thu_n ti_n gây b_nh tr_.

B_nh tr_ th__ng gây nên các d_u hi_u
khó ch_u nh_: _i c_u ra máu, kh_i sa h_u môn sau __i ti_n,
kh_i sa t_ vào hay câ_n ph_i dùng tay __y, ho_c kh_i sa th__ng xuyên _ h_u môn, ng_a h_u môn, _au h_u môn, nhi_m trùng h_u môn...


V_i ng__i b_nh tr_, thói quen _n rau di_p cá là r_t t_t,
b_n nên duy tŕ. Rau di_p cá có tính hàn xu_t hi_n th_ áp ch_ __ thanh nhi_t, gi_i
__c, tiêu viêm, vô trùng. __c thù trong rau di_p
cá có bao g_m l__ng l_n Quercetin, isoquercetin có m_t tác d_ng ti_n hành b_n ch_c thành t_nh m_ch, mao m_ch.
không d_ng l_i _ _ó tinh d_u xu_t hi_n trong di_p
cá có tác d_ng kháng viêm, tiêu s_ng, di_t
khu_n. Nên v_i ng__i m_c b_nh tr_, rau di_p cá
có m_t tác d_ng nh_ ng_n ng_a táo bón, h_n ch_
viêm nhi_m t_i h_u môn, co m_ch búi tr_ t_ _ó tr_ thành
nguyên li_u __ tr_ b_nh tr_.

Theo nh_ mô t_ , Trong th_i _i_m này
b_n _ang b_ tr_ __ 3, _ây là m_c __ cu_i cùng có th_ tr_ n_i khoa b_ng công ngh_ tiên ti_n b_o t_n. B_n nên _i_u tr_ ngay,
h_n ch_ b_nh ti_n tri_n lên __ 4, khi _ó b_t
bu_c câ_n ph_i gi_i ph_u __ c_t b_ búi
Tr_.

+ Trong __t tr_ c_p ch_y máu, s_ng
n_, _au rát nhi_u m_u mă có m_t th_ s_ d_ng Protolog nhét h_u môn 1 viên/ngày (sau khi _i
c_u), trong 3-5 ngày. (không nên áp ch_ trong th_i ḱ dài b_i r_t
d_ gây tác d_ng ph_ không mong mu_n)

+ V_i tr_ __ 3, búi tr_ không t_ co lên, ch_y máu, táo
bón b_n nên áp ch_ viên u_ng có thành ph_n cao
Di_p cá, k_t h_p Meriva (d_ng curcumin phopholipid h_p thu
g_p 30 l_n so v_i curcumin thông th__ng), cao ___ng Quy,
Rutin(chi_t xu_t t_ hoa ḥe), Magie. nh_ng thành ph_n này
xu_t hi_n tác d_ng ch_ng táo bón, t_ng thêm tr__ng l_c t_nh m_ch, t_ng t_c s_c
ch_u __ng c_a t_nh m_ch, gi_m phù n_, ch_ng t_c m_ch, ch_ng
nhi_m trùng, làm lành nhanh nh_ng v_t th__ng b_i
tr_ gây ra, giúp phân m_m __ _i c_u, h_t _au rát, ch_ng ch_y máu, co tr_ hoàn toàn sau
4- 6 tháng tr_.

__ vi_c _i_u tr_ __t quy_n l_i t_t cao nh_t th́ b_n c_ng nên th_n tr_ng __n ch_ __ _n u_ng & sinh ho_t c_a ḿnh.


+ chuyên sâu ch_t x_: _n r_ng răi rau lang, rau _ay, m_ng t_i, thanh long, _u __, _i b_ v_ b_ h_t, khoai
lang, chu_i..S_ d_ng lá di_p cá nh_ rau _n h_ng ngày ho_c xay, giă nát l_y n__c c_t u_ng li_u l__ng vào trong ṿng 100 - 150g h_ng ngày.+ U_ng _a d_ng m_u mă n__c: nhân viên
khuyên r_ng trung b́nh m_i ngày u_ng t_ m_t.5 __n 2 lít n__c
theo các th_ tr_ng t_ng ng__i, u_ng r_ng răi n__c giúp pḥng ng_a táo bón hi_u qu_ .


+ Nên t_p _i __i ti_n hàng ngày vào _úng h nh_t __nh,
pḥng ng_a táo bón & các b_nh v_ ___ng tiêu hóa khác.


+ ti_p __n _i __i ti_n nên r_a h_u môn b_ng n__c hay kh_n __t gi_m thi_u lau b_ng gi_y khô s_ gây t_n th__ng búi tr_ không nh_ng th_ ngâm h_u môn b_ng n__c _m pha mu_i loăng 15 phút, ngày
2 l_n __ ch_ng viêm, co búi tr_ r_ h_n.

+ b_c t_c t_p luy_n th_ d_c: v_n __ng nh_ nhàng nh_ _i
b_, ch_y ch_m, yoga, tâp thu _ co h_u môn.
Current Mood:
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

Go To Top


Powered by XMB
Developed By  & The XMB Group © 2001-2008


[Queries: 14]
[PHP: 74.8% - SQL: 25.2%]