Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /kunden/144516_03046/webseiten/xmb/header.php on line 583
Your Forums - Powered by XMB
Your Forums
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom

Profile for Swen238571
Username Swen238571 (Send U2U)  (Add to Address Book)
Registered: 15-5-2019 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: 15-5-2019 at 10:12 AM

Other Information
Site:
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 25-9-1978
Bio: _ bhm.vn là trang chuyên mua hàng h_ hàng m_.B_n có th_ mua hàng trên Ebay hay
t_i Clay + Bros. và nhi_u trang mua s_m tr_c tuy_n khác n_a .
s_ h_u s_ ti_n mà ph_i b_ ra có th_
g_i là "__p" nh_t hi_n t_i và cách chuy_n hàng nhanh chóng .
B_n s_ c_m th_y hài ḷng v_i trang web c_a buonhangmy.com.


+ website tin t_c bloghangmy.com là website review và phân tích các s_n ph_m _ang là xu th_ bây gi_ c_a chúng ta.

+ V_i giá d_ch v_ t_ 3.5 __n 5%.
+ Và giá g_i hàng t_ 6-7$/ 1kg
+ giá Ph_ thu h_i quan v_i nh_ng món hàng __c thù ph_i ch_ng h_n các nhà s_n xu_t khác.

+ trang web v_i h_ th_ng báo giá t_ __ng chi ti_t và ph_n "t_ tính giá" .
Các b_n s_ có ___c b_ng báo giá c_a món hàng ch_ trong
vài phút. dù Các b_n supporter không tr_ l_i b_n li_n th́ b_n c_ng có th_ t_ tính giá cho
món hàng minh c_n t́m .
+ có h́nh th_c thanh nhanh g_n, hoàn toàn s_ không s_y ra
r_i ro. C_ nhà có th_ thanh toàn tr_c ti_p qua bank hay
t_i shop bhm.
+ Các b_n t_ v_n t_n t́nh h_ tr_ th́ m_i th_c m_c c_a Anh ch_ v_ s_n ph_m ḿnh mu_n s_m s_ ___c gi_i quy_t trong
th_i gian ng_n nh_t có th_.
+ g_i hàng trên toàn qu_c , t_i m_i ch_ toàn qu_c nhanh chóng và an toàn.
+ S_n sàng h_p tác v_i Các b_n n_u nh_ mu_n làm trung gian cho bhm.vn

___ tin s_c, bhm.vn có r_t event khuy_n m_i
và ch_ __ h_u măi r_t kh_ quan ch_c ch_n| s_ mang __n r_t nhi_u
l_i ích và thu_n l_i cho Anh ch_ em khi s_m s_n ph_m.
Current Mood:
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

Go To Top


Powered by XMB
Developed By  & The XMB Group © 2001-2008


[Queries: 14]
[PHP: 75.8% - SQL: 24.2%]